Naše generace

13/02/2023

Sbírku povídek 我们这一代 (Naše generace) sestavil 马兵 (Ma Bing)

a vydalo nakladatelství 山东文艺出版社
(Shandong Publishing House of Literature and Art Co., Ltd.) v roce 2020,

© 2022 by Li Hao , Yi Zhou, Zhang Chu, Ma Xiaotao, Zheng Xiaolü, Da Touma, Wang Suxin

Translation © Hana Do, Zuzana Li, Petra Martincová, Denis Molčanov, 2022

Image © Yang Yicheng

Jazyková redakce a korektura Petr Karlach Grafická úprava Cun Xu
Sazba Cun Xu
Obálka Cun Xu

Tisk H. R. G., s. r. o.

V roce 2023 vydalo nakladatelství ICA books, Hanux s. r. o.

ISBN 978-80-11-00238-1

Price: 240,-czk

To buy the book, please following the below steps:

1. write your name, how many pieces, and delivery address as request

2.send request to email to kuihan@hotmail.com or sms to 602235377

3. you will receive the confirmation of delivery and QR code for payment

recommend by zasilkovna, cost 69.-czk for transport with the Czech Republic

4. do Payment

5. you will receive the book

继2022年1月,捷克语翻译的中国当代中短篇小说集《在街上》出版之后,2023年2月初,《锋芒文丛》系列的另一部小说集《我们这一代》已呈现在捷克读者眼前。

《我们这一代》收录了七位中青年小说家的作品,李浩的《跌落在我们村庄的神仙》,戈舟的《随园》,张楚的《中年妇女恋爱史》,马小淘的《失重》,郑小驴《赞美诗》,大头马的《谋杀电视机》和王苏辛《白夜照相馆》等。

为书籍出版提供印刷的同仁,曾表达阅读《在街上》的感受,他说,他本人的生活圈,从来没有遇到过华裔,阅读来自中国作家的小说,令他感到人与人之间是相通的,他从字里行间,找到了很多属于自己的感受和感悟。

这恰恰应和了"锋芒文丛"的编选原则。

山东文艺出版社"锋芒文丛",于2020年3月出版,共分6辑,精选60后到90后40余位优秀小说家的中短篇小说。

主编马兵曾介绍"锋芒文丛"的编选原则,基于虚构与想象的激情,叙事的智性和生长性,以及"属己"与"属世"的平衡。

马兵认为,好的故事,不仅长于情节和人物,更在于为开放性的阐释,提供足够的发展空间和无限可能。"在地"的叙事,"此岸"的遭遇,往往指向恒久的人和我们共在的情境,与他乡,彼岸同在,又保持距离。

作为山东文艺出版社的合作机构,捷中文化交流协会,在疫情期间,致力于"锋芒文丛"选辑的捷克语翻译和出版。选取《在街上》和《我们这一代》作为首批作品,由著名翻译家Zuzana Li,Denis Molčanov, Petra Martincová, Hana Do等联袂翻译完成,呈现给捷克语读者。

《我们这一代》

李浩《跌落在我们村庄的神仙》(译者:Petra Martincová

戈舟《随园》(译者:Zuzana Li

张楚《中年妇女恋爱史》(译者:Denis Molčanov

马小淘《失重》(译者:Hana Do

郑小驴《赞美诗》(译者:Zuzana Li

大头马《谋杀电视机》(译者:Denis Molčanov

王苏辛《白夜照相馆》(译者:Zuzana Li